Akodo Shirozuka

Lion Clan * Bushi * Commander * Rikugunshokan * The White Lion

Description:
Bio:

Akodo Shirozuka

Hell and Heaven are in the Hearts of Men SannioFortunae