Daidoji Juichiro

Crane Clan * Bushi * Scout * Iron Crane * Daimyo

Description:
Bio:

Daidoji Juichiro

Hell and Heaven are in the Hearts of Men SannioFortunae