Daidoji Kawako

Crane Clan * Courtier * Tactician * Governor

Description:

Governor of Niwa Shite no Kage Toshi.

Bio:

Daidoji Kawako

Hell and Heaven are in the Hearts of Men SannioFortunae