Daidoji Mukira

Crane Clan * Bushi * Yojimbo * Iron Crane

Description:
Bio:

Daidoji Mukira

Hell and Heaven are in the Hearts of Men SannioFortunae