Doji Shinetsu

Crane Clan

Description:
Bio:

Neice of Doji Hotaru

Doji Shinetsu

Hell and Heaven are in the Hearts of Men SannioFortunae